Sudraba (senioru) ekonomika: vai esam tai gatavi?

   Baltijas jūras reģiona programmas (INTERREG) projekta OSIRIS¹ “Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā² (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” pamatā – demogrāfiskas izmaiņas Eiropas Savienībā. Cilvēki pāri pusmūža gadiem dominēs nākotnes sabiedrībā, nosakot ekonomikas tendences.

       Projekta galvenais uzdevums – atbalstīt viedu, ilgspējīgu un iekļaujošu, uz senioru vajadzībām un interesēm balstītu sudraba ekonomikas izaugsmi Baltijas jūras reģionā.

        Šajā projekta posmā jārod atbildes uz jautājumu “Sudraba ekonomika. Vai/cik lielā mērā esam tai gatavi?”.

     Fokusgrupu sanāksmēs/koprades darbnīcās uz diskusijām aicināti valsts pārvaldes un pašvaldību, akadēmiskās vides, biznesa, nevalstiskā sektora un ‘senioru’ organizāciju pārstāvji.

     Diskusiju centrā – jautājums “Sudraba ekonomika. Kur esam šobrīd?”, kā arī domas, priekšlikumi par risinājumiem, kādus varētu sniegt pirmrindas informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, biomedicīna, medicīnas un biotehnoloģijas, to varbūtējā sasaiste, kā arī citas atbalstāmas idejas. Īpaša uzmanība šajā pasākumā tiks pievērsta Biomedicīnai, medicīnas tehnoloģijām un biotehnoloģijām, kā Latvijas Nacionālās viedas attīstības prioritātei.

 

Biedrība RASA iekļauta projekta fokusgrupā. 

“Sudraba (senioru) ekonomika: vai esam tai gatavi?”

 

Fokusgrupas sanāksme 15.augustā Rīgā

Pasākuma programmu skatīt šeit