Biedrības valde

Valdes priekšsēdētāja  Terezija Mackare

Terezija Mackare

 Valdes locekļi:

     Silvija Beikerte – veselības jautājumi 

 Silvija Beikerte

     Lidija Urtāne – juridiskie jautājumi

 Lidija Urtane

      Dzidra Tilka – kultūras un sabiedrisko masu pasākumu jautājumi

 Dzidra Tilka

     Anna Plauča -sociālie un aprūpes jautājumi

Anna Plauča